Skip to main content

Obecní úřad

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Ořechov

2. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Ořechov 22

588 62 Urbanov

tel. : 777692402

e-mail: obec.orechov@volny.cz


4. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

ČSOB
č. ú. 169007769/0300 

5. Identifikační číslo organizace (IČO)

00373869

6. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 00373869

7. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok


8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

OÚ Ořechov


 9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí


 

10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 

 

11. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

13. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu